Camping Grimbergen

   Camping ***

   Tel: 0032 (0)479 76 03 78

   E-mail: [email protected]

Tarieven - Prix - Prices: Seizoen 2023

Tijdens het hoogseizoen  - pendant la haute saison - during  high season:


Inchecken mogelijk vanaf 14u00, indien vroeger dan wordt er een toeslag van 15,00 € aangerekend als early check-in.


Se régistrer est possible à partir de 14h00, avant on sera consideré comme early check-in et on ajoutera un supplement de 15,00 € à la facture.


Check-in will be possible from 14h00, before that time it will be considerd as an early check-in and there will be a supplement of 15,00 € added to the bill.Deze overnachtingstarieven zijn toepasbaar tijdens het kampeerseizoen 2023:

- personen ( personne / adult ): 8,00€

- kinderen ( enfant / child ) ( - 12 jaar/ ans / year ): 3,00€

- auto ( voiture / car ): 2,00€

- tent ( tente / tent ): 6,00€

- caravan ( caravane / caravan ): 6,00€

- camper ( campingcar / mobilhome ): 9,00€

- elektriciteit ( électricité / electricity ) ( 10 amp. ): 5,00€

- moto/bromfiets ( moto / motorbike ): 2,00€

- huisdier ( animal / pet ): 2,00€


Alle prijzen zijn inclusief alle taksen, BTW en toeristenbelasting.

Toutes les taxes, ainsi que la TVA sont comprises dans nos prix.

Tariff siclude all taxes, VAT and touristtax.

Openingstijden - Horaires - Openinghours 2023

De camping is dagelijks geopend.

De openingstijden zijn:

- maand april: 08u30 - 11u30 en 14u00 - 19u45

- maand mei ( mai / May ): 08u30 - 11u30 en 14u00 - 20u30

- maand juni ( juin / June ): 08u30 - 11u30 en 14u00 - 20u45

- maand juli ( juillet / July ): 08u30 - 11u30 en 14u00 - 21u30

- maand augustus ( aout / August ): 08u30 - 11u30 en 14u00 - 21u30

- maand september ( septembre / September ): 08u30 - 11u30 en 14u00 - 19u45


Open tot, ouvert jusque, open untill, geöffnet bis 30/09/2022.

Nieuws / News - Reserveren/Reservation

WIFI wordt gratis aangeboden op het terras naast het onthaalkantoor van de camping.


WIFI est inclus et sera disponible sur la terras à coté de l'acceuil.


Free WIFI is avalaible next to the office.


Reserveren kan uitsluitend via e-mail naar [email protected]. Reserveren tijdens de maanden juli, augustus en september is niet mogelijk.

Er wordt bij reservatie steeds een voorschot van één overnachting gevraagd. Bij niet verschijnen of bij annuleren wordt dit voorschot als kost opgenomen.


Réservation uniquement par  e-mail: [email protected]. Réserver pendant les mois de juillet, aout et septembre n'est pas possible.

Une accompte d'une nuit est toujours demandé lors de la réservation. En cas de non-présentation ou en cas d'annulation, cette accompte sera déduite à titre de frais.


Reservation only by e-mail: [email protected]. Reservation during the months of july,  august and september is not possible.

A deposit of one night is always requested when making a reservation. In case of no-show or in case of cancellation, this advance will be deducted as a cost.


Reservierung nur mit e-mail: [email protected]. Reservieren im Monaten Juli, August und September  is leiter nicht moglich.

Bei einer Reservierung wird immer eine Anzahlung von einer Ubernachtung verlangt. Bei Nichterscheinen oder im Falle eine Stornierung wird dieser Vorschuss als Kosten abgezogen. 

Toeristische hoogtepunten 

Vanaf april 2021 zal het Grimbergen bier opnieuw worden gebrouwen in onze Abdij. Een bezoek en een proeverij zijn dan wederom mogelijk.

Verder beschikt onze gemeente over nog enkele bezienswaardigheden: de basiliek, sterrenwacht Mira, het museum voor oudere technieken ( Guldendal, Liermolen, Tommenmolen en de Oyenburgmolen ).


In onze gemeente zijn er ook tal van wandel - en fietsroutes.

Volgende wandelingen zijn zeker aan te bevelen: Potaardewandeling ( 9km ), Humbeekwandeling ( 7km ), Maalbeek- en Lintboswandeling ( 5 tot 8km ), Beigemwandeling      ( 7,5km ), Grimbergse Kapellenwandeling ( 5,5 tot 12,5km ), Hoge Horikwandeling ( 8km ) en de Kraaienbergwandeling ( 5km ). Voor andersvaliden is er het Parelpad, gaande van 1,5 tot 5 km.

Aanbevolen fietsroutes zijn: Vierdorpenroute ( 39km ), Eddy Merckx route ( 37km ), Parken- en tuinenroute ( 46km ) en de Kanaalroute ( 47km ).


Op zondagvoormiddag is er de wekelijke markt op het dorpsplein.

Op woensdag is er markt in Vilvoorde.

Op zaterdag is er markt in Meise en in Vilvoorde.


In Meise ( 5km ) is een bezoek aan de Nationale Plantentuin eveneens een aanrader. Je kan er wandelen doorheen het prachtig aangelegde park en de serres.


Naar de hoofdstad kan met de bus vanaf het kampeerterrein. De bushalte is op 200m en elk uur komt er een bus langs, behalve tijdens de voormiddag op zon- en feestdagen. De busrit naar het Brusselse Noordstation duurt ongeveer 40 minuten.De gemeente heeft beslist om het aangrenzend openlucht zwembad vanaf deze zomer definitief te sluiten. Er is een overdekt zwembad, het Pierebad ( Ringlaan ) op 5 km van de camping.


The Councel of Grimbergen has decided that the outdoor swimmingpool will be closed from 2019. There is an indoorn swimmingpool, het Pierebad ( Ringlaan ) at 5 km from the campsite.


La Commune a decidé de fermer la piscine ouverte à partir de 2019. Il y a un piscine couverte, het Pierebad ( Ringlaan ) à5 km du camping.

Huishoudelijk reglement van het kampeerterrein

1. Iedere kampeerder dient het politiereglement en het huishoudelijk reglement te lezen en er kennis van te hebben.

2. De kampeerder alsook de bezoekers zijn verplicht, op straf door de wet voorzien, zich bij hun aankomst aan te melden voor inschrijving. De kampeerder is eveneens verplicht melding te maken van zijn vertrek, zoniet wordt hij geacht de nacht op het kampeerterrein doorgebracht te hebben.

3. De eigenaar of huurder van tent, caravan of mobilhome is persoonlijk verantwoordelijk voor de inschrijving van hen die de nacht onder zijn dak doorbrengen.

4. De uitbater van het kampeerterrein, of zijn afgevaardigde, heeft steeds het recht toegang te weigeren tot zijn kampeerterrein aan gelijk wie.

5. Schade moet worden vergoed door wie ze veroorzaakt heeft. De ouders of zij die hen vervangen zijn steeds verantwoordelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Alle gevaarlijke en/of hinderlijke spelen zijn verboden. Het bezit van wapens op het kampeerterrein is verboden.

6. Het te koop aanbieden van waren en/of dranken, evenals het verspreiden van drukwerk is verboden, tenzij mits de uitdrukkelijke toestemming van de uitbater.

7. Houding, kledij, gedragingen en/of meningsverschillen mogen geen aanstoot geven.

8. Alles wat de veiligheid, de hygiëne, de orde en de rust kan storen, is verboden. Vooral tijdens de nachtrust die om 22 uur ingaat en tot de volgende morgen 8 uur duurt. Eenieder zorgt er persoonlijk voor dat zijn radio of ander audio toestel niemand hindert.

9. De kampeerders staan in voor de orde en fatsoen alsmede voor de zindelijkheid in en rondom hun tent, caravan of mobilhome.

10. Het delven van putten en greppels rondom de kampeerinstallatie is ten strengste verboden.

11. In het sanitaire gebouw gedraagt de kampeerder zich derwijze dat hij de inrichtingen verlaat in de staat waarin hij ze ook graag aantreft. Het gebruik van hygiënisch papier is verplicht.

12. Alle vuilnis moet geworpen worden in de daartoe bestemde voorzieningen.

13. Geen kampeerder vertrekt vooraleer op zijn kampeerplaats alles netjes is opgeruimd.

14. Elke schade of ongeval wordt zonder verwijl ter kennis gebreacht van de uitbater of zijn afgevaardigde. De verbandkist bevindt zich in het onthaalkantoor. Blusapparaten staan in geval van nood steeds ter beschikking.

15. Huisdieren blijven ten allen tijde aangelijnd. De inenting tegen hondsdolheid is een wettelijke verplichting.

16. Eerbiedig de beplanting. Er mogen geen draden aan de bomen vastgebonden worden. Het drogen van linnen dient discreet te gebeuren.

17. Elke kampeerder dient de aangewezen plaats te aanvaarden voor het plaatsen van zijn installatie of voertuig.

18. De opgelegde snelheidsbeperkingen dienen gerespecteerd te worden.

19. Parkeren op de toegangswegen en de binnenwegen is verboden. 

Camping - site regulations

1. Every camper is assumed to have read the police regulations as well as the campsite regulations.

2. The camper is liable to punishment if he does not fill in the necessary documents as soon as he arrives. He must also inform the management when he leaves, otherwise he will be considered as having spent the night at the camping.

3. The owner or hirer of a tent, caravan or mobilhome is personally responsible himself for the inscription of all those who spent the night with him.

4. The camping-site manager or his representative is always within his rights when he refuses admittance  to anyone.

5. Damage must be paid by those who caused it. Parents or their representatives are, at all times, responsible for their children's behaviour. All games which are dangerous or causing hindrance are forbidden. The possession of any kind of weapon on the campsite is prohibited.

6. Selling or distributing goods, drinks, books or newspapers is not allowed unless explicity authorized by the manager.

7. Behaviour, dressing, conduct and talk must not give any offense nor cause a scandel.

8. Anything that could disturb security, hygiene, order and rest is forbidden, especially during the night's rest, which is from 10pm until 08 am. Everybody must be sure that his wireless or any other set does not disturb anybody. 

9. Campers are responsible for order and behaviour as well as for cleanness inside and outside their tents, caravans and campingcars.

10. The digging of ditches around the installation is strictly forbidden as is digging of pits.

11. Everyone will try to keep washing-places and lavatories clean, in the same way you would have it at home. Toilet-paper must be used.

12. All refuse must be thrown in the appropriate refuse collectors.

13. No camper can leave before having cleaned-up his site.

14. Any damage or accident must be reported without delay to the manager or his representative. The first-aid kit is located in the reception room. Fire extinguishers are ready in case of an emergency.

15. If pets are allowed by the management, they should always be kept to a leading-string. Vaccination against rabies is a legal obligation.

16. Respect the plantations. Wires must not be tied to trees. Drying linen aught to be discrete.

17. Every camper must agree with the site allocated to him.

18. All imposed speed limitations must be observed.

19. All parking on acces or inner roads is prohibited.

Hausordnung

1. Jeder Lage Stellvertreterrteilnehmer hat die Polizeiverordnung und die Hausordnung zu lessen und Kenntnis davon zu nehmen.

2. Der Lagerteilnehmer ist verpflichtet, bei Strafe des Gesetz, sich an zu melden von Eintreffen an. Die Abmeldung erfolgt jeweils beim Werlassen des Lagers, da sonst angenommen wird, dass er noch die Nacht im Lager verbracht hat.

3. Der Inhaber oder Mieter eines Zeltes, Anhängers oder Mobilhome ist persönlich verantwortlich für die Anmeldung derjenigen die, die Nacht unter seinem Dach verbringen.

4. Der Verwalter des Lagerplatzes oder sein Stellvertreter hat immer das Recht den Zugang seinem Lager zu untersagen.

5. Jeder zugebrachte Schaden muss ersetzt werden von dem, der ihn verursacht hat. Die Eltern oder deren Vertreter sind immer verantwortlich für ihre Kinder. Alle gefährlichen und/oder hinderlichen Spiele sind verboten.

6. Der Verkauf irgenwelcher Artikel oder Getränke, ebenso wie die Austellung von Drucksachen ist verboten, es sei denn der Verwalter ausdrücklich die Genehmigung gab.

7. Haltung, Kleidung, Betragen und Auszerungen dürfen kein Ärgenis geben.

8. Alles was die Sichereit, die Hygiene, die Ordnung und Reinheit und die Rühe stören kann, ist verboten. Hauptsächlich während der Nachtrühe, die um 22 Uhr anfängt und bis morgens 8 Uhr dauert. Jeder sorgt persönlich darüber dass sein Radio oder Sonstiger Audio Apparat Niemand störe.

9. Der Lagerteilnehmer ist verantwortlich für Ordnung und Reinheit in und um sein Zelt, Anhänger, Wohnmobile oder Fahrzeug.

10. Das graben um das Zelt herum oder das graben von ein Lochen sind strengstens verboten.

11. In den sanitäre Einrichtungen benimmt jeder Lagerteilnehmer so, dass er diese in gleichem Zustand verlässt, wie er Sie gefunden hat. Der gebrauch von hygienisch Papier ist vorgeschrieben.

12. Der Kehricht muss in den Müllkasten geworfen werden.

13. Kein Lagerteilnehmer verlässt das Lager ehe sein Platz aufgeräumt ist.

14. Jeder Schaden und jedes Unglück muss sofort dem Verwalter oder dessen Stellvertreter angemeldet werden. Die Verbandkasten befinden sich im Rezeption. Löschapparate stehen im Notfall jederzeit zur verfügung.

15. Wenn Haustieren zugelassen sind, bleiben sie an der Leine. Die Vakzination gegen Tollwut ist gesetzlich verpflichtet.

16. Ehrerbietig die Bepflanzung. An die Bäume darf keine Draht befestigt werden. Trocknen von Linnen soll auf einem discreten Weise pasieren.

17. Jeder Lagerteilnehmer muss Vorlieb nehmen mit dem seinem Fahrzeug oder Installation zugewiesenen Platz.

18. Die auferlegden Geschwindigkeitsänderungen müssen respektiert werden.

19. Parkieren auf Zufahrtsstrasse und Feldwegen ist verboten. 

Règlement d'ordre interiéur du camping

1. Chaque campeur se doit de lire le règlement de police ainsi que le règlement d'ordre interiéur et en avoir connaissance.

2. Le campeur se trouve dan l'obligation, sous peine d'amende prévus par la loi, de s'adresser, dès son arrivée, auprès de la directionen vue de son inscription. Il est également obligé de signaler son départ, sinon, il sera consideré comme ayant passé la nuit sur le terrain de camping.

3. Le propriétaire ou le locataire d'une tente, d'une caravane ou d'un campingcar est personnellement responsable de l'inscription de ceux qui passent la nuit sous son toit.

4. L'exploitation du terrain ou son délégué sTout ce qui pourraite réserve le droit de refuser à quiconque l'accès du camping.

5. Les dégâts éventuels doivent être remboursés par celui qui les a causés. Les parents ou ceux qui les remplacent, sont toujours responsables du comportement de leurs enfants. Tous jeux dangereux ou importuns sont interdits. La possession d'armes est interdite sur le terrain.

6. La vente de marchandises ou de boissons, de même que la distribution d'impimés, n'est pas autorisée, à moins que l'autorisation de l'exploitant ait été donnée au préalable.

7. L'attitude, la tenue vestimentaire, le comportement et les propos des campeurs ne peuvent causer de scandale.

8. Tout ce qui pourrait nuire à la sécurité, l'hygiëne, l'ordre et la paix au camping est interdit. L'on respectera surtout le silence du soir à 22 h. au matin à 8 h. Chacun veillera à ce que sa radio ou autre appareil audio ne gène personne.

9. Les campeurs sont responsables de l'ordre et de la bienséance ainsi que de la propreté dans et autour de leur tente, caravane ou campingcar.

10. Il est rigoureusement interdit de creuser soit des tranchées, soit des trous autour des installations.

11. Le sanitair et les toilettes seront maintenues dans l'état ou les campeurs aimeraient les retrouver. L'emploi de papier hygiénique est obligatoire.

12. Tous déchets doivent être jetés aux endroits prévus à cet effet.

13. Aucun campeurs ne partira sans avoir, au préalable, remis en ordre la place qui lui était assignée pour la durée de son séjour.

14. Tout dégât ou tout accident sera porté sans retard, à la connaissance de l'exploitant ou de son délégué. Les trousses de secours se trouvent à la reception. En cas d'urgence, les extincteurs seront à la disposition de la clientèle.

15. La direction apprécie l'autorisation d'animaux domestiques. Les animaux doivent être tenus en laisse. La vaccination anti-rabique est obligatoire.

16. Respectez les plantations. Il est défendu d'attacher des cordes aux arbres. Le linge à sécher ne peut être pendu que discrètement.

17. Chaque campeur acceptera l'emplacement indiqué pour son installation ou pour son véhicule.

18. La vitesse maximale permise doit être respectée.

19. Stationner sur les routes d'acces et sur les chemins intérieurs est interdit. 

Follow us on Facebook

Members Area

Upcoming Events

Sunday, Dec 4 All Day
Sunday, Dec 11 All Day
Sunday, Dec 18 All Day
Sunday, Dec 25 All Day

Recent Photos